ประชุมคณะกรรมการรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ครั้งที่ 1/2564

01 

วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. น.สพ.โสภัชย์ ชวาลกุล ผอ.สพส. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ครั้งที่ 1/2564 พร้อมด้วยคณะกรรมการรับรองฯ จาก สพส. กสส. สพพ. และ สอส. ณ ห้องประชุมพระพิรุณ กรมปศุสัตว์ โดยมีวาระการพิจารณา ดังนี้

 

>>>>1. พิจารณาให้การรับรองระบบการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์

             - ได้รับการรับรองระบบการผลิตไก่ไข่และไข่ไก่อินทรีย์ 1 แห่ง (แพร่)

             - ได้รับการรับรองระบบการผลิตพืชอาหารสัตว์อินทรีย์ 1 แห่ง (นครราชสีมา)

             - ได้รับการรับรองระบบการผลิตกระบือพื้นเมืองอินทรีย์ 1 แห่ง (สกลนคร)

 

 

>>>>2.พิจารณาต่ออายุการรับรองระบบการผลิตไก่ไข่และไข่ไก่อินทรีย์ 5 แห่ง (เชียงราย)

>>>>3. พิจารณายกเลิกการรับรองระบบการผลิตไก่ไข่และไข่ไก่อินทรีย์ 1 แห่ง (ยโสธร)

 

 

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 05
  • 06

Simple Image Gallery Extended