ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เพื่อการส่งออก..........(จำนวน 5 รายการ)