สรุปจำนวนทะเบียนฟาร์ม

ทะเบียนฟาร์มแพะนม

สรุปจำนวนมาตรฐานฟาร์มเป็ดเนื้อ

สรุปจำนวนมาตรฐานฟาร์มเป็ดไข่

สรุปจำนวนมาตรฐานฟาร์มเป็ดพันธุ์

สรุปจำนวนมาตรฐานฟาร์มแกะ

สรุปจำนวนมาตรฐานฟาร์มแพะเนื้อ

สรุปจำนวนมาตรฐานฟาร์มโคเนื้อ

สรุปจำนวนมาตรฐานฟาร์มโคนม

สรุปจำนวนมาตรฐานฟาร์มไก่เนื้อ

สรุปจำนวนมาตรฐานฟาร์มไก่ไข่

สรุปจำนวนมาตรฐานฟาร์มไก่พันธุ์

สรุปจำนวนมาตรฐานฟาร์มที่ฟักไข่สัตว์ปีก

สรุปจำนวนมาตรฐานฟาร์มนกเขาชวาเสียง

สรุปจำนวนมาตรฐานฟาร์มนกกระทา

สรุปจำนวนมาตรฐานฟาร์มผึ้ง

สรุปจำนวนมาตรฐานฟาร์มสุกร