โรงฆ่าสัตว์

---------------------------------------------------------------------------------------

1. แบบแปลนระบบบำบัดน้ำเสียโรงฆ่าสัตว์สุกรขนาดเล็ก 1-50 ตัว  new

2. แบบแปลนระบบบำบัดน้ำเสียโรงฆ่าสัตว์สุกรขนาดกลาง 51-100 ตัว  new

3. แบบแปลนระบบบำบัดน้ำเสียโรงฆ่าสัตว์ปีกขนาดเล็ก 1-500 ตัว  new

4. แบบแปลนระบบบำบัดน้ำเสียโรงฆ่าสัตว์ปีกขนาดกลาง 501-4,000 ตัว  new

5. แบบแปลนระบบบำบัดน้ำเสียโรงฆ่า โค-กระบือ ขนาดเล็ก 1-5 ตัว  new

6. แบบแปลนระบบบำบัดน้ำเสียโรงฆ่า โค-กระบือ ขนาดกลาง 6-20 ตัว  new

7. แบบแปลนระบบบำบัดน้ำเสียโรงฆ่า แพะ-แกะ ขนาดเล็ก 1-5 ตัว  new

8. แบบแปลนระบบบำบัดน้ำเสียโรงฆ่า แพะ-แกะ ขนาดกลาง 6-50 ตัว  new

 

 

ฟาร์มสุกร

---------------------------------------------------------------------------------------

1. แบบแปลนระบบบำบัดน้ำเสียของฟาร์มสุกรขนาด 100 ตัว  

2. แบบแปลนระบบบำบัดน้ำเสียของฟาร์มสุกรขนาด 250 ตัว  

3. แบบแปลนระบบบำบัดน้ำเสียของฟาร์มสุกรขนาด 500 ตัว  

4. แบบแปลนระบบบำบัดน้ำเสียของฟาร์มสุกรขนาด 1,000 ตัว  

5. แบบแปลนระบบบำบัดน้ำเสียของฟาร์มสุกรขนาด 1,500 ตัว  

6. แบบแปลนระบบบำบัดน้ำเสียแบบ Modified Covered Lagoon  

7. แบบแปลนระบบบำบัดน้ำเสียแบบ Tubular Biogas  

8. ตัวอย่างการคำนวนและออกแบบระบบำบัดน้ำเสียจากฟาร์มสุกร 

สถิติการส่งออกด้านปศุสัตว์ ปี 2562

Export icon

ที่ตั้งสำนักงานฯ (สพส.)