การออกแบบและการคำนวนแบบแปลนระบบบำบัดน้ำเสียจากฟาร์มสุกร

หมวด: สิ่งแวดล้อมด้านการปศุสัตว์ เขียนโดย Super User ฮิต: 5208

ตัวอย่างการคำนวนแบบแปลนระบบบำบัดน้ำเสียจากฟาร์มสุกร  PowerPoint 15

โปรแกรมในการคำนวนออกบแบระบบบำบัดน้ำเสียจากฟาร์มสุกรขนาด 100 ตัว  Excel 15

โปรแกรมในการคำนวนออกบแบระบบบำบัดน้ำเสียจากฟาร์มสุกรขนาด 250 ตัว  Excel 15

โปรแกรมในการคำนวนออกบแบระบบบำบัดน้ำเสียจากฟาร์มสุกรขนาด 500 ตัว  Excel 15

โปรแกรมในการคำนวนออกบแบระบบบำบัดน้ำเสียจากฟาร์มสุกรขนาด 1,000 ตัว  Excel 15

โปรแกรมในการคำนวนออกบแบระบบบำบัดน้ำเสียจากฟาร์มสุกรขนาด 1,500 ตัว  Excel 15