การออกแบบและการคำนวนแบบแปลนระบบบำบัดน้ำเสียจากฟาร์มสุกร

ตัวอย่างการคำนวนแบบแปลนระบบบำบัดน้ำเสียจากฟาร์มสุกร  PowerPoint 15

โปรแกรมในการคำนวนออกบแบระบบบำบัดน้ำเสียจากฟาร์มสุกรขนาด 100 ตัว  Excel 15

โปรแกรมในการคำนวนออกบแบระบบบำบัดน้ำเสียจากฟาร์มสุกรขนาด 250 ตัว  Excel 15

โปรแกรมในการคำนวนออกบแบระบบบำบัดน้ำเสียจากฟาร์มสุกรขนาด 500 ตัว  Excel 15

โปรแกรมในการคำนวนออกบแบระบบบำบัดน้ำเสียจากฟาร์มสุกรขนาด 1,000 ตัว  Excel 15

โปรแกรมในการคำนวนออกบแบระบบบำบัดน้ำเสียจากฟาร์มสุกรขนาด 1,500 ตัว  Excel 15

 

 

สถิติการส่งออกด้านปศุสัตว์ ปี 2562

Export icon

ที่ตั้งสำนักงานฯ (สพส.)