baner S

 

a01020504

 

 

ps02Usp03

 

 

กลุ่มโรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศ สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

กรมปศุสัตว์ ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

เบอร์โทร & แฟกซ์ 0-26534444 ต่อ 3141

e-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

bottom S

สถิติการส่งออกด้านปศุสัตว์ ปี 2562

Export icon

ที่ตั้งสำนักงานฯ (สพส.)