แบบฟอร์มคำขอรับรองการปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงฆ่าสัตว์ (แบบ กรส.1)

แบบฟอร์มคำขอรับรองการปฏิบัติที่ดีสำหรับศูนย์รวบรวมไข่ (แบบ ศรข.1)

แบบฟอร์มคำขอรับรองการตรวจการปฏิบัติทางสุขลักษณะที่ดีสำหรับศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ (แบบ ศรน.1)

แบบคำขอรับการรับรองสินค้าปศุสัตว์ (แบบ กรศ.1)

รายงานความก้าวหน้าโครงการเนื้อสัตว์อนามัย ไข่อนามัย ผลิตภัณฑ์สัตว์อนามัย ในระบบการรับรองสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

คู่มือกรมปศุสัตว์ เรื่อง การรับรองสินค้าปศุสัตว์

แบบฟอร์มกรอกรายละเอียดฟาร์ม, และสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์อนามัย

หนังสือคำร้องขอเข้าร่วมโครงการเนื้ออนามัย

หนังสือคำร้องขอเข้าร่วมโครงการเนื้ออนามัย (ต่ออายุ)

 

สถิติการส่งออกด้านปศุสัตว์ ปี 2562

Export icon

ที่ตั้งสำนักงานฯ (สพส.)