โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลด้านปศุสัตว์  word icon

 

กฎหมายที่เกี่ยงข้องด้านปศุสัตว์ฮาลาล

     -  ข้อกำหนดการตรวจรับรองฮาลาลโรงเชือดและการชำแหละชิ้นส่วน  pdf icon2

     -  ข้อบังคับว่าด้วยการดำเนินการตรวจรับรองสถานประกอบการ ผลิตภัณฑ์และค่าธรรมเนียม 2552  pdf icon2

     -  แนวทางปฏิบัติการขอใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาล  pdf icon2

     -  ระเบียบคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยว่าด้วยการดำเนินกิจการฮาลาล 2552  pdf icon2

 

แบบฟอร์ม

     -  แบบสรุปรายงานผลโรงฆ่าและเขียงฮาลาล  pdf icon2

    -  แบบรายงานเข้าร่วมโรงฆ่าและเขียงฮาลาล  pdf icon2

    -  แบบฟอร์มเบิกเงินสนับสนุนเขียงฮาลาล  pdf icon2

    -  แบบคำขอโรงฆ่าฮาลาล  word icon

    -  แบบคำขอเขียงฮาลาล  word icon

    -  ตย.ใบรับรองเขียงฮาลาล  word icon

     

รายชื่อที่ได้การรับรองฮาลาล

      -  รายชื่อสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ที่ได้รับรองฮาลาล  pdf icon2

    -  รายชื่อโรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศที่ได้รับรองฮาลาล  pdf icon2

    -  รายชื่อโรงฆ่าสัตว์ส่งออกที่ได้รับรองฮาลาล  pdf icon2

 

เอกสารและสื่อประชาสัมพันธ์

     -  หลักเกณฑ์การตรวจประเมินโรงเชือดและโรงชำแหละตามาตรฐานฮาลาล  pdf icon2

     -  หลักเกณฑ์การตรวจประเมินสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ตามมาตรฐานฮาลาล  pdf icon2

     -  ขั้นตอนการขอรับรองโรงเชือดและโรงชำแหละตามมาตรฐานฮาลาล  pdf icon2

     -  ขั้นตอนการรับรองสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ตามมาตรฐานฮาลาล  pdf icon2

      - ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนโรงฆ่าสัตว์ เพื่อส่งออกไปยังประเทศสหรัฐอาหรับอิมิเรตส์ (ผ่านทางเว็บไซต์)pdf icon2

     - ข้อมูลการส่งออกในกลุ่มประเทศความร่วมมือ อ่าวอาหรับ GCC pdf icon2

 

 สถานที่ติดต่อคณะกรรมการกลางอิสลามประจำจังหวัด  Excel 15   new