maxresdefault

 1. เอกสารที่เกี่ยวข้อง และตัวอย่างการนำเสนอ

     1.1 Template ตัวอย่างในการบันทึกข้อมูล

     1.2 คู่มือการตรวจประเมินและการรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ สำหรับเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ ฉบับสมบูรณ์

     1.3 คู่มือการตรวจประเมินและการรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ สำหรับเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ ฉบับสมบูรณ์

     1.4 ตัวอย่าง การนำเสนอปศุสัตว์อินทรีย์ ศวป.6

       1.5 รายการขอขึ้นทะเบียนปัจจัยการผลิตพืชอินทีย์ (มกราคม 2562)

 

 2. แบบฟอร์มสำหรับการตรวจประเมิน

     2.1  แบบ ป.ศ.อ. 1 แบบคำขอรับรองปศุสัตว์อินทรีย์

     2.2  แบบ ป.ศ.อ. 2 แบบคำขอรับรองผึ้งอินทรีย์

     2.3  แบบ ป.ศ.อ. 3 แบบคำขอรับรองแปลงผลิตพืชอาหารสัตว์อินทรีย์

     2.4  แบบ ป.ศ.อ. 4 แบบคำขอรับรองอาหารสัตว์อินทรีย์

     2.5  ขอยกเลิกการรับรองปศุสัตว์อินทรีย์

     2.6  แบบฟอร์มกำหนดการตรวจประเมิน

     2.7  แบบฟอร์มรายงานผลการตรวจประเมิน

     2.8  แบบฟอร์มบันทึกข้อบกพร่อง

     2.9  แบบฟอร์มรายการเอกสารที่คณะผู้ตรวจประเมินปศุสัตว์อินทรีย์

     2.10 แบบฟอร์มรายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการรับรองปศุสัตว์อินทรีย์

     2.11 แบบฟอร์มสรุปผลการพิจารณา

     2.12 Checklist การผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ สาหรับสถานประกอบการ

     2.13 Checklist ผึ้งอินทรีย์

     2.14 Checklist พืชอาหารสัตว์อินทรีย์

     2.15 Checklist ฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์

     2.16 Checklist อาหารสัตว์อินทรีย์

 

3. มาตรฐานสินค้าเกษตร คำสั่ง และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

     3.1  เกษตรอินทรีย์ เล่ม 1 การผลิต แปรรูป แสดงฉลาก และจำหน่ายผลิตผลและผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์

     3.2  เกษตรอินทรีย์ เล่ม 6 ผึ้งอินทรีย์

     3.3  เกษตรอินทรีย์เล่ม 2 ปศุสัตว์อินทรีย์

     3.4  แนวปฏิบัติในการใช้มาตรฐานสินค้าเกษตร PART-1G-2557

     3.5  คณะกรรมการนโยบายขับเคลื่อนนโยบายปศุสัตว์อินทรีย์ สพส.

     3.6  คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 363_2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมินอาหารสัตว์อินทรีย์

     3.7  คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 393_2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายปศุสัตว์อินทรีย์

     3.8  คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 394_2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับรองปศุสัตว์อินทรีย์

     3.9  คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 395_2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมินปศุสัตว์อินทรีย์

     3.10 คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 1066_2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมินพืชอาหารสัตว์อินทรีย์

     3.11 ระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการขอรับและออกใบรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ 2558

 

เอกสารประกอบการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรผู้ตรวจประเมินปศุสัตว์อินทรีย์ รุ่นที่ 3 ประจำปี 2560

เอกสารประกอบการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรผู้ตรวจประเมินปศุสัตว์อินทรีย์ รุ่นที่ 5 ประจำปี 2562

ฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ ที่ได้รับการรับรอง(2563)  Excel 15    giphy

ฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ ที่ได้รับการรับรอง(2562)  Excel 15

ฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ ที่ได้รับการรับรอง(2561)  icon2 รูปแบบไฟล์ PDF