อินทรีย์

 

คู่มือการพิจารณาเอกสารเกี่ยวกับที่ดิน เพื่อขอการรับรอง GAP-Organic icon2 รูปแบบไฟล์ PDF

Template นำเสนอคณะกรรมการรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ PowerPoint 15

ปศุสัตว์อินทรีย์  icon2 รูปแบบไฟล์ PDF

เกษตรอินทรีย์  icon2 รูปแบบไฟล์ PDF

คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 393_2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายปศุสัตว์อินทรีย์  icon2 รูปแบบไฟล์ PDF

คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 394_2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับรองปศุสัตว์อินทรีย์  icon2 รูปแบบไฟล์ PDF

คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 395_2558 เรื่องแต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมินปศุสัตว์อินทรีย์  icon2 รูปแบบไฟล์ PDF

แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการด้านปศุสัตว์อินทรีย์  icon2 รูปแบบไฟล์ PDF

ระเบียบอินทรีย์ ราชกิจจา  icon2 รูปแบบไฟล์ PDF

ฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ ที่ได้รับการรับรอง  icon2 รูปแบบไฟล์ PDF

แบบคำขอรับรองปศุสัตว์อินทรีย์  icon2 รูปแบบไฟล์ PDF

แบบฟอร์มการตรวจประเมินการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์  icon2 รูปแบบไฟล์ PDF

แบบฟอร์มการตรวจประเมินการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์สำหรับสถานประกอบการ  icon2 รูปแบบไฟล์ PDF

แบบฟอร์มการตรวจประเมินผึ้งอินทรีย์  icon2 รูปแบบไฟล์ PDF

ที่ตั้งสำนักงานฯ (สพส.)