เอกสารประกอบการฝึกอบรมผู้ประกอบการโครงการสินค้าปศุสัตว์ปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค ประจำปีงบประมาณ 2562

เอกสารประกอบการฝึกอบรมผู้ประกอบการโครงการสินค้าปศุสัตว์ปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค ประจำปีงบประมาณ 2562

1. โครงการหลักสูตร ปศุสัตว์ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค ส่งจังหวัด (pdf)

2. ตารางสอนหลักสูตรสินค้าปศุสัตว์ปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค

3. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ (ppt)

    3.1 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ (pdf)

4. การตรวจสอบย้อนกลับ (pdf)

     4.1 การตรวจสอบย้อนกลับ (ppt)

5. สุขลักษณะส่วนบุคคล (pdf)

    5.1 สุขลักษณะส่วนบุคคล (ppt)

6. โครงการปศุสัตว์ OK (pdf)

    6.1 โครงการปศุสัตว์ OK  (ppt)

ที่ตั้งสำนักงานฯ (สพส.)