เอกสารประกอบการฝึกอบรมผู้ประกอบการโครงการสินค้าปศุสัตว์ปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค ประจำปีงบประมาณ 2562

เอกสารประกอบการฝึกอบรมผู้ประกอบการโครงการสินค้าปศุสัตว์ปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค ประจำปีงบประมาณ 2562

1. โครงการหลักสูตร ปศุสัตว์ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค ส่งจังหวัด (pdf)

2. ตารางสอนหลักสูตรสินค้าปศุสัตว์ปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค

3. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ (ppt)

    3.1 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ (pdf)

4. การตรวจสอบย้อนกลับ (pdf)

     4.1 การตรวจสอบย้อนกลับ (ppt)

5. สุขลักษณะส่วนบุคคล (pdf)

    5.1 สุขลักษณะส่วนบุคคล (ppt)

6. โครงการปศุสัตว์ OK (pdf)

    6.1 โครงการปศุสัตว์ OK  (ppt)

สถิติการส่งออกด้านปศุสัตว์ ปี 2562

Export icon

ที่ตั้งสำนักงานฯ (สพส.)