เอกสารประกอบการฦึกอบรมโครงการอบรมผู้ตรวจรับรองตาหลักการฮาลาล และโครงการอบรมพนักงานเชือดสัตว์เชิงปฎิบัติการสำหรับโรงฆ่าสัตว์ รุ่นที่ 1 ปี 2561

1. Halal Branding

2. แบบฟอร์มเบิกเงินสนับสนุนโรงเชือดเขียงฮาลาล

3. โครงการฮาลาลผู้ตรวจ(สกอท)

4. พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการ

5. หลักการตรวจโรงเชือดและเขียงฮาลาล

6. Halal DLD Checklist

7. โครงการฮาลาลผู้ตรวจ(กรมปศุสัตว์)

8. ข้อกำหนดโรงเชือดสัตว์ตามมาตรฐานฮาลาล

9. มาตรฐานฮาลาลตามหลักชะรีอะฮ์ กับ ความไพบูรณ์ของประเทศไทย

10. หลักการเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ตามมาตรฐานฮาลาล

11. การเชือดสัตว์ตามมาตรฐานฮาลาล

12. การตรวจสุขภาพสัตว์ก่อนและหลังนำสัตว์เข้าเชือด

13. ข้อกำหนดโรงเชือดสัตว์ตามมาตรฐานฮาลาล

14. คุณสมบัติและจรรยาบรรณของผู้เชือด

สถิติการส่งออกด้านปศุสัตว์ ปี 2562

Export icon

ที่ตั้งสำนักงานฯ (สพส.)