เอกสารประกอบการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การเพิ่มสมรรถนะผู้ตรวจประเมินฟาร์มด้านปศุสัตว์อินทรีย์ รุ่นที่ 2 ประจำปี 2560

หมวด: สัมมนาฝึกอบรม เขียนโดย Super User ฮิต: 946

1.  อาหารที่ใช้เลี้ยงสัตว์ในระบบการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์

2. Nutrient requirements of poultry and feedstuffs replacement

3. สารสกัดชีวภาพในการบำรุงป้องกันรักษาโรคในฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์

4. คู่มือการปรับเปลี่ยนฟาร์มโคนมทั่วไปสู่ ฟาร์มโคนมอินทรีย์