ดาวน์โหลดๆฟล์นำเสนอหลักสูตร "การแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำนมดิบ ประจำปีงบประมาณ 2560" ระหว่างวันที่ 25-27 กรกฎาคม 2560 ณ.โรงแรมไมด้า แกรด์โฮเท็ล ทวารวดี จ.นครปฐม

หมวด: สัมมนาฝึกอบรม เขียนโดย Super User ฮิต: 661

1 ปัญหาและการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการจัดการอาหารโคนม

2 แก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำนมดิบ

3 แก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำนมดิบ

4 การจัดการขบวนการรีดนม

5 ยุทธศาสตร์โคนม