ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์” ประเภทสุกร ระหว่างวันที่ 28-30 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต จังหวัดปทุมธานี

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร

“สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์” ประเภทสุกร

ระหว่างวันที่ 28-30 มิถุนายน 2560

ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต จังหวัดปทุมธานี

------------------------------------------------------------------

 

ผู้มีรายชื่อดังต่อไปนี้ มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมฯ (ดาวน์โหลดรายชื่อ)

หากท่านใดไม่สามารถเข้ารับการฝึกอบรมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวได้ ขอความกรุณาแจ้ง สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ (สพส.) ทาง E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ โทร. 02-653-4480

ผู้มีรายชื่อดังกล่าวจะได้รับหนังสือเชิญทาง E-mail ที่แจ้งในใบสมัคร

สามารถตรวจสอบกำหนดการการฝึกอบรมได้ตามที่แนบมาพร้อมนี้

 

TB

map

สถิติการส่งออกด้านปศุสัตว์ ปี 2562

Export icon

ที่ตั้งสำนักงานฯ (สพส.)