สไลด์นำเสนอการประชุมโครงการสัญจรมุ่งมั่นรวมใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ระหว่างวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมโกลเด้น คราวน์ แกรนด์ จ.สงขลา

1. Primary GAP19 

2. แบบตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์

3. โครงการไข่สดปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภคสัญจรเขต 9

4. การรายงานผลการปฎิบัติงาน

5. งานนำเสนอโรงฆ่าสัตว์

6. ตัวอย่างร่างหนังสือแจ้งเตือน,พักใช้,เพิกถอนต่างจังหวัด

7. นมโรงเรียนสัญจรเขต

8. รายงานการตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับใบอนุญาต ฆจส.2

9. รายงานการส่งตัวอย่าง (ปศุสัตว์จังหวัด)

10. รายงานการออกใบอนุญาต ฆจส.2

11. รายงานผลการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฎิบัติการ (ศวพ.+สตส.)

สถิติการส่งออกด้านปศุสัตว์ ปี 2562

Export icon

ที่ตั้งสำนักงานฯ (สพส.)