กรมปศุสัตว์เปิดรับสมัครเข้าร่วมอบรม หลักสูตร “สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม” ประเภทโคนมและแพะนม

กำหนดการณ์ฝึกอบรม

ประเภทโคนมและแพะนม ระหว่างวันที่ 1 - 3 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรม Brighton Hotel & Residence กรุงเทพฯ

 

หลักฐานประกอบการฝึกอบรม

-          สำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง จากสัตวแพทยสภา (ยังไม่หมดอายุ) จำนวน 1 ชุด

-          กรณียังไม่ได้รับใบประกอบวิชาชีพฯ ให้แนบหลักฐานผ่านการสอบใบประกอบวิชาชีพฯ และใบรับรองการจบการศึกษาจากสถาบันการศึกษา แทน

-          กรณีอยู่ในระหว่างการต่ออายุใบประกอบวิชาชีพฯ ให้แนบใบเสร็จค่าธรรมเนียมต่ออายุจากสัตวแพทยสภา

ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตัวเองหรือส่งทางไปรษณีย์มาที่ ส่วนรับรองด้านการปศุสัตว์ สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ 69/1 ถ.พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 หรือทาง E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือทางโทรสาร: 02-653-4932

วงเล็บมุมซอง : สมัครฝึกอบรม “ฝึกอบรมสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม”

 

**ดาวน์โหลดใบสมัคร**

1. ใบสมัครสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม ประเภทโคนมและแพะนม

 

 

 

สถิติการส่งออกด้านปศุสัตว์ ปี 2562

Export icon

ที่ตั้งสำนักงานฯ (สพส.)