ไฟล์นำเสนอการประชุมสัมมนาการขับเคลื่อนงานด้านมาตรฐานการปศุสัตว์ ประจำปี 2560

1. แนวทางการพัฒนาการผลิตไข่และนมปลอดภัย  icon2 รูปแบบไฟล์ PDF

2. ผลการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมการปศุสัตว์  icon2 รูปแบบไฟล์ PDF

3. โครงการไข่สดปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค  icon2 รูปแบบไฟล์ PDF

4. ยุทธการทุบเขียง  icon2 รูปแบบไฟล์ PDF

5. การควบคุมอาหารและยาสัตว์ในกระบวนการผลิตสินค้าปศุสัตว์  icon2 รูปแบบไฟล์ PDF

6. แนวทางการควบคุมยาสัตว์ในกระบวนการผลิตสินค้าปศุสัตว์  icon2 รูปแบบไฟล์ PDF

7. การควบคุมอาหารสัตว์ในกระบวนการผลิตสินค้าปศุสัตว์  icon2 รูปแบบไฟล์ PDF

8. การบูรณาการด้านกฎหมาย  icon2 รูปแบบไฟล์ PDF

9. นำเสนอ VPHert  icon2 รูปแบบไฟล์ PDF

10. การสอบสวนและการจัดการเมื่อตรวจพบสารตกค้าง  icon2 รูปแบบไฟล์ PDF

 

 

สถิติการส่งออกด้านปศุสัตว์ ปี 2562

Export icon

ที่ตั้งสำนักงานฯ (สพส.)