โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร KM สู่องค์กรนวัตกรรม

สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ จัดประชุมสัมมนาโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร KM สู่องค์กรนวัตกรรม เพื่อนำเอาความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติราชการในการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด และปลูกฝังให้แต่ละบุคลากรเกิดทัศนคติที่ดีต่อองค์กร และเพื่อนร่วมงาน สอดคล้องกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2552-2556 ที่ีมีเป้าประสค์เพื่อพัฒนาและเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และสมรรถนะของข้าราชการทุกระดับให้ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ จำนวน 150 คน ณ โรงแรมพัวหินแกรนด์ แอนด์ พลาซ่า จังหวัดประจวบคีรีขันธื ในระหว่างวันที่ 28-30 สิงหาคม 2559 โดยมีนายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ (ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์) ให้เกียรติเป็นประธาน

 

 

 • DSC_4270
 • DSC_4274
 • DSC_4276
 • DSC_4277
 • DSC_4278
 • DSC_4288
 • DSC_4290
 • DSC_4306
 • DSC_4315
 • DSC_4316
 • DSC_4325
 • DSC_4413
 • DSC_4421
 • DSC_4428
 • DSC_4448
 • DSC_4449
 • DSC_4458
 • DSC_4459
 • DSC_4461
 • DSC_4472
 • DSC_4475
 • DSC_4482
 • DSC_4494
 • DSC_4495
 • DSC_4520
 • DSC_4522
 • DSC_4532
 • DSC_4537
 • DSC_4538
 • DSC_4559

Simple Image Gallery Extended

สถิติการส่งออกด้านปศุสัตว์ ปี 2562

Export icon

ที่ตั้งสำนักงานฯ (สพส.)