เอกสารประกอบการฝึกอบรม หลักสูตร “ชี้แจงพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 และกฎหมายลำดับรอง เพื่อเตรียมความพร้อมต่ออายุใบอนุญาต”

1. การฆ่าสัตว์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย

          Script สไลด์การฆ่าสัตว์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย

          การฆ่าสัตว์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย pdf

          การฆ่าสัตว์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย ppt

          การฆ่าสัตว์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย vdo

 

2. การชำแหละและตัดแต่งเนื้อสัตว์

          Script สไลด์การชำแหละและตัดแต่งเนื้อสัตว์

          สไลด์การชำแหละและตัดแต่งเนื้อสัตว์ pdf

          สไลด์การชำแหละและตัดแต่งเนื้อสัตว์ ppt

          สไลด์การชำแหละและตัดแต่งเนื้อสัตว์ vdo

 

3. การดูแลรักษาความสะอาดโรงฆ่าสัตว์

          Script สไลด์การดูแลรักษาความสะอาดโรงฆ่าสัตว์

          การดูแลรักษาความสะอาดโรงฆ่าสัตว์  pdf

          การดูแลรักษาความสะอาดโรงฆ่าสัตว์  ppt

          การดูแลรักษาความสะอาดโรงฆ่าสัตว์  vdo

 

4. การพัฒนาโรงฆ่าสัตว์

          Script สไลด์การพัฒนาโรงฆ่าสัตว์

          การพัฒนาโรงฆ่าสัตว์ pdf

          การพัฒนาโรงฆ่าสัตว์ ppt

          การพัฒนาโรงฆ่าสัตว์ vdo

 

5. ร่างกฎหมายใหม่

          Script สไลด์ร่างกฎหมายใหม่

          ร่างกฎหมายใหม่ pdf

          ร่างกฎหมายใหม่ ppt

          ร่างกฎหมายใหม่ vdo