เอกสารประกอบการฝึกอบรม หลักสูตร การขับเคลื่อนงานด้านมาตรฐานการปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2564

1. การดำเนินงานการตรวจประเมินและรับรองการปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศ (GMP)

2. กิจกรรมตรวจสอบและออกใบอนุญาตโรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศ

3. กิจกรรมเฝ้าระวังสารตกค้าง (กิจกรรม 10.1)

4. โครงการเนื้อสัตว์ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค

5. โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสหกรรมฮาลาลด้านปศุสัตว์ ปีงบประมาณ 2564

6. งานสิ่งแวดล้อมด้านการปศุสัตว์และที่เกี่ยวข้องกับภูมิภาค

7. ตัวชี้วัด สพส.

8. ตัวชี้วัดกลุ่มรับรองด้านการปศุสัตว์ 2564

9. คู่มือการใช้งาน e-inspect gap 14 ก.ย. 63

10. โครงการส่งเสริมปศุสัตว์อินทรีย์ ปีงบประมาณ 2564

11. ระบบ E-inspect ภูมิภาค

12. รูปแบบการรับรองมาตรฐาน ในปีงบประมาณ 2564 (DISCUSS)

13. รูปแบบการรับรองมาตรฐาน ในปีงบประมาณ 2564 (แบบคำขอรับรอง ใบรับรอง การแสดงเครื่องหมาย)