แบบแปลนโรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศ

ที่ตั้งสำนักงานฯ (สพส.)