โครงการดาวเขียว คืออะไร

 

ตอบ  โครงการดาวเขียว โซเชียลเน็ตเวิรค (Greenstaralert) เปน ระบบแจงเตือนภัยสินคาปศุสัตว ผานเครือขายของกรมปศุสัตว ผานโปรแกรมเฟสบุค ภายใตชื่อเว็บไซตwww.facebook.com/GreenstarAlert เพื่อใหผูบริโภคและประชาชนทั่วไปสามารถใชเปนชองทางในการติดตามขอมูลขาวสาร ตลอดจนความรู เกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑจากสัตวและเนื้อสัตวอยางถูกวิธีถูกหลักอนามัย และมีความปลอดภัย โดยผูบริโภคและประชาชนทั่วไปสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑจากสัตวและ เนื้อสัตวบนเว็บไซตดังกลาวได เพื่อใหกรมปศุสัตวสามารถนําไปใชในการพัฒนาระบบการควบคุม มาตรฐานเกี่ยวกับสินคาจากปศุสัตว จากผูผลิตและผูจัดจําหนายไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น สําหรับ ผูบริโภค และประชาชนที่สนใจติดตามขอมูลขาวสารและความรูในการบริโภคเกี่ยวกับผลิตภัณฑจากสัตว และเนื้อสัตว จากโครงการดาวเขียว โซเชียลเน็ตเวิรค ระบบแจงเตือนภัยสินคาปศุสัตวผานเครือขายของ กรมปศุสัตว สามารถคลิก “ถูกใจ” หรือ “Like” ที่ www.facebook.com/GreenstarAlert

 

 

 

 

สถิติการส่งออกด้านปศุสัตว์ ปี 2562

Export icon

ที่ตั้งสำนักงานฯ (สพส.)