การเก็บตัวอย่างนํ้าในฟาร์มสัตว์ปีกและสุกร เพื่อการตรวจหาสารตกค้าง มีวิธีการอย่างไร

 

ตอบ การเก็บตัวอยางน้ําดื่มในฟารมสัตวปก และสุกร จะตองเก็บน้ําจากภาชนะที่ใชเลี้ยงสัตว อยางนอย 500 มิลลิลิตร ภาชนะที่บรรจุตองสะอาด ปองกันแสงไดและมีลักษณะเปนขวดสีทึบแสง เมื่อเก็บน้ําแลว ปดฝา ขวดใหแนน ติด Label ระบุ ชื่อฟารมที่ขางขวดนําใสถุงซิบแลวนําสงตรวจหาสารตกคาง เขียนรายละเอียดของตัวอยางลงบนฉลากพรอมแนบใสถุงซิบใสตัวอยางดังนี้

 

 

ชื่อฟารม...........................................................

เลขที่ฟารมมาตรฐาน..............................................

วันทืั้เก็บ.............../......................../..................

หนวยงานที่สง.....................................................

  

 

 

สถิติการส่งออกด้านปศุสัตว์ ปี 2562

Export icon

ที่ตั้งสำนักงานฯ (สพส.)