วิธีการเลือกซื้อเนื้อสัตว ดูอะไรบาง

 

นื้อสุกร

     ลักษณะเนื้อสุกรที่ดี จะมีสีชมพูปนแดง ผิวเป็นมัน เนื้อแน่นไม่มีกลิ่นเหม็นหรือเป็นเมือกลื่น ไม่ชํ้าเลือด ส่วนที่เป็นมันแข็งควรเป็นสีขาวขุ่น ไม่ควรเลือกเนื้อสุกรที่มีสีแดงเกินไป และมีไขมันบางเพราะอาจจะปนเปื้อนสารเร่งเนื้อแดงได้

 

 

เนื้อโคและกระบือ

     ลักษณะเนื้อโค กระบือที่ดีควรมีสีแดงคลํ้าเล็กน้อย และมีสีแดงสมํ่าเสมอตลอดทั้งชิ้น เนื้อไม่ชํ้าเลือด เมื่อใช้นิ้วกดแล้วจะไม่บุ๋ม ไม่มีกลิ่นเหม็นเปรี้ยว เหม็นเน่า หรือเป็นเมือกลื่น มีไขมัน (marbling) แทรกกระจายอยู่ ในชิ้นเนื้อ เนื้อที่ติดมันควรมีมันสีขาวครีม

 

 

เนื้อไก่และเป็ด

     ลักษณะเนื้อไก่และเป็ดที่ดีควรมีลักษณะเนื้อแน่น ผิวตึงไม่ เหี่ยวยน สีเนื้อสด ไม่ซีดหรือมีจํ้าเขียวๆ ตรวจใต้ ปีก ขา ตรงลําคอที่ต่อกบลําตัวต้องไม่มีสีคลํ้า ต้องไม่มีจุดเลือดออกหรือตุ่มหนอง ไม่มีแผลตามตัว กานคอ  ,u รอยเชือดที่ยังสดอยู ลูกตาไม่ลึกบุ๋ม เนื้อสัตว์ปีกที่มีลักษณะบ่งชี้วาอาจตายด้วยโรคติดเชื้อ จะมีเลือดคัง มีจุดแดงกระจายตามผิวหนัง

 

 

 

 

สถิติการส่งออกด้านปศุสัตว์ ปี 2562

Export icon

ที่ตั้งสำนักงานฯ (สพส.)