สถานที่ยื่นขอใบรับรองสุขอนามัยใหบริการที่ใดบาง

1 สถานที่ยื่นขอใบรับรองสุขอนามัย(สําหรับสินคาประเภทเนื้อสัตวและผลิตภัณฑสัตว) ชั้น 2 ตึกวิจิตรพาหนการ สวนตรวจสอบมาตรฐานดานการปศุสัตว สํานักพัฒนาระบบและรับรอง มาตรฐานสินคาปศุสัตว กรมปศุสัตวถ.พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 02-653-4444 ตอ 3153 โทรสาร 02-653-4931

2 สถานที่ยื่นขอใบรับรองสุขอนามัย (สําหรับสินคาประเภท น้ําผึ้ง นม ไข รังนก อาหาร กระปอง บะหมี่กึ่งสําเร็จรูปสารปรุงแตงกลิ่นอาหาร อื่นๆ) สํานักงานกรมปศุสัตวประจําศูนยบริการสงออกแบบเบ็ดเสร็จ อาคารกรมสงเสริมการสงออก ชั้น 1 ถ.รัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 02-521-0123 ตอ 808,809,810 โทรสาร 02-512- 0329,02-513-4542

สถิติการส่งออกด้านปศุสัตว์ ปี 2562

Export icon

ที่ตั้งสำนักงานฯ (สพส.)