สวนตรวจสอบฯ ใหบริการออกใบรับรองสุขอนามัย สําหรับสินคาปศุสัตวเพื่อการสงออกประเภท ใดบาง

1เนื้อสัตว/ผลิตภัณฑสัตว

2 น้ําผึ้ง/ผลิตภัณฑผึ้ง

3 นม/ผลิตภัณฑนม

4 ไข/ผลิตภัณฑไข

5 ผลิตภัณฑที่มีนมและไขเปนสวนผสม

6 รังนก/ผลิตภัณฑรังนก

7 อาหารกระปอง

8 บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป

9 สารปรุงแตงกลิ่นรส

10 อื่นๆ(ขึ้นอยูกับประเทศผูนําเขา)

สถิติการส่งออกด้านปศุสัตว์ ปี 2562

Export icon

ที่ตั้งสำนักงานฯ (สพส.)