หากมีความประสงคจะสงออกสินคาปศุสัตวไปตางประเทศตองทําอยางไร

1 โรงงานผูผลิต เชน โรงฆาสัตว โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑเพื่อการสงออก ตองไดรับการ รับรองเพื่อการสงออกจากกรมปศุสัตว

2 สวนตรวจสอบฯจะสงเจาหนาที่สัตวแพทยเขาไปตรวจสอบการผลิตและใหคําแนะนํา

3 ผูประกอบการ ยื่นขอใบรับรองสุขอนามัยเพื่อการสงออก

* หมายเหตุ : รายละเอียดอาจแตกตางกันในแตละประเทศผูนําเขา

สถิติการส่งออกด้านปศุสัตว์ ปี 2562

Export icon

ที่ตั้งสำนักงานฯ (สพส.)