ข้อหารือเรื่องการออกหนังสือรับรองแหล่งที่มาของสัตว์ (จังหวัดพะเยา)

หมวด: โรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศ เขียนโดย Super User ฮิต: 900

010203