แหล่งข้อมูลวัตถุดิบเหลือใช้อินทรีย์จากแปลงพืชที่ได้รับการรับรอง สามารถหาได้จากที่ไหน

Qแหล่งข้อมูลวัตถุดิบเหลือใช้อินทรีย์จากแปลงพืชที่ได้รับการรับรอง สามารถหาได้จากที่ไหน

 

ตอบ  

กรมวิชาการเกษตร: http://organic.doa.go.th/ หรือ กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช กรมวิชาการเกษตร โทร : 02 – 5797520

กรมการข้าว (ข้อมูลปี 2557) http://dric.ricethailand.go.th/index.php/registration-is-organic-rice กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ กรมการข้าว โทร : 02 – 5612164

สำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (มกท.) : tp://www.actorganic-cert.or.th/download/t-certified

 

 

 

สถิติการส่งออกด้านปศุสัตว์ ปี 2562

Export icon

ที่ตั้งสำนักงานฯ (สพส.)