กรมวิชาการเกษตรไม่ได้ตรวจรับรองพืชอาหารสัตว์อินทรีย์ และยังไม่มีหน่วยงานรับรองอาหารสัตว์สำเร็จรูปอินทรีย์ ดังนั้นควรดำเนินงานอย่างไร

Q1. กรมวิชาการเกษตรไม่ได้ตรวจรับรองพืชอาหารสัตว์อินทรีย์ และยังไม่มีหน่วยงานรับรองอาหารสัตว์สำเร็จรูปอินทรีย์ ดังนั้นควรดำเนินงานอย่างไร

 

ตอบ    

- กรมปศุสัตว์สามารถให้การรับรองความเป็นอินทรีย์ของอาหารสัตว์สำเร็จรูปได้ โดยใช้มาตรฐานเกษตรอินทรีย์เล่ม 1

- กรมปศุสัตว์สามารถเป็นหน่วยงานที่ให้การรับรองพืชอาหารสัตว์อินทรีย์ได้ โดยผู้ตรวจประเมินต้องผ่านการอบรมเรื่องพืชอินทรีย์มาก่อน

 

 

 

สถิติการส่งออกด้านปศุสัตว์ ปี 2562

Export icon

ที่ตั้งสำนักงานฯ (สพส.)