ตารางเปรียบเทียบจำนวนสัตว์เข้าเชือในโรงฆ่าสัตว์เพื่อการส่งออก..........(จำนวน 6 รายการ)