ตารางเปรียบเทียบจำนวนสัตว์เข้าเชือในโรงฆ่าสัตว์เพื่อการส่งออก..........(จำนวน 6 รายการ)

สถิติการส่งออกด้านปศุสัตว์ ปี 2562

Export icon

ที่ตั้งสำนักงานฯ (สพส.)