ข้อมูลโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับ ฆจส.2 (พ.ศ. 2561)

 

เขต4

จังหวัดกาฬสินธุ์

     กลุ่มโคกระบือ  กลุ่มสัตว์ปีก   กลุ่มสุกร

จังหวัดขอนแก่น

    กลุ่มโคกระบือ  กลุ่มสัตว์ปีก   กลุ่มสุกร

จังหวัดนครพนม

     กลุ่มโคกระบือ  กลุ่มสัตว์ปีก   กลุ่มสุกร

จังหวัดบึงกาฬ

     กลุ่มโคกระบือ  กลุ่มสุกร

จังหวัดมหาสารคาม

     กลุ่มโคกระบือ  กลุ่มสัตว์ปีก   กลุ่มสุกร

จังหวัดมุกดาหาร

     กลุ่มโคกระบือ  กลุ่มสัตว์ปีก   กลุ่มสุกร

จังหวัดร้อยเอ็ด

     กลุ่มโคกระบือ  กลุ่มสัตว์ปีก   กลุ่มสุกร

จังหวัดเลย

     กลุ่มโคกระบือ  กลุ่มสัตว์ปีก   กลุ่มสุกร

จังหวัดสกลนคร

     กลุ่มโคกระบือ  กลุ่มสุกร

จังหวัดหนองคาย

     กลุ่มโคกระบือ  กลุ่มสัตว์ปีก   กลุ่มสุกร

จังหวัดหนองบัวลำภู

     กลุ่มสุกร

จังหวัดอุดรธานี

     กลุ่มโคกระบือ  กลุ่มสัตว์ปีก   กลุ่มสุกร

 

เขต5

จังหวัดเชียงราย

     กลุ่มโคกระบือ  กลุ่มสัตว์ปีก   กลุ่มสุกร

จังหวัดเชียงใหม่

      กลุ่มโคกระบือ  กลุ่มสัตว์ปีก   กลุ่มสุกร

จังหวัดน่าน

     กลุ่มสัตว์ปีก   กลุ่มสุกร

จังหวัดพะเยา

     กลุ่มสุกร

จังหวัดแพร่

     กลุ่มโคกระบือ  กลุ่มสัตว์ปีก   กลุ่มสุกร

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

      กลุ่มโคกระบือ  กลุ่มสัตว์ปีก   กลุ่มสุกร

จังหวัดลำปาง

     กลุ่มสัตว์ปีก   กลุ่มสุกร

จังหวัดลำพูน

     กลุ่มสัตว์ปีก   กลุ่มสุกร

 

เขต6

จังหวัดกำแพงเพชร

    กลุ่มโคกระบือ  กลุ่มสัตว์ปีก   กลุ่มสุกร

จังหวัดตาก

     กลุ่มโคกระบือ  กลุ่มสัตว์ปีก   กลุ่มสุกร

จังหวัดนครสวรรค์

     กลุ่มโคกระบือ  กลุ่มสัตว์ปีก   กลุ่มสุกร

จังหวัดพิจิตร

    กลุ่มโคกระบือ  กลุ่มสัตว์ปีก   กลุ่มสุกร

จังหวัดพิษณุโลก

     กลุ่มโคกระบือ  กลุ่มสัตว์ปีก   กลุ่มสุกร

จังหวัดเพชรบูรณ์

     กลุ่มโคกระบือ  กลุ่มสัตว์ปีก   กลุ่มสุกร

จังหวัดสุโขทัย

     กลุ่มโคกระบือ  กลุ่มสัตว์ปีก   กลุ่มสุกร

จังหวัดอุตรดิตถ์

     กลุ่มโคกระบือ  กลุ่มสัตว์ปีก   กลุ่มสุกร

จังหวัดอุทัยธานี

     กลุ่มโคกระบือ  กลุ่มสัตว์ปีก   กลุ่มสุกร

 

เขต8

จังหวัดกระบี่

     กลุ่มโคกระบือ  กลุ่มแพะแกะ  กลุ่มสัตว์ปีก  กลุ่มสุกร

จังหวัดชุมพร

     กลุ่มสุกร

จังหวัดตรัง

    กลุ่มโคกระบือ  กลุ่มสัตว์ปีก  กลุ่มสุกร

จังหวัดนครศรีธรรมราช

     กลุ่มสัตว์ปีก  กลุ่มสุกร

จังหวัดพังงา

     กลุ่มโคกระบือ  กลุ่มสัตว์ปีก  กลุ่มสุกร

จังหวัดพัทลุง

     กลุ่มโคกระบือ  กลุ่มสัตว์ปีก

จังหวัดภูเก็ต

     กลุ่มสุกร

จังหวัดระนอง

     กลุ่มสุกร

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

    กลุ่มสัตว์ปีก  กลุ่มสุกร

 

ที่ตั้งสำนักงานฯ (สพส.)