รายชื่อฟาร์มปศุสัตว์

ทะเบียนฟาร์มมาตรฐานเป็ดเนื้อ

ทะเบียนฟาร์มมาตรฐานเป็ดไข่

ทะเบียนฟาร์มมาตรฐานเป็ดพันธุ์

ทะเบียนฟาร์มมาตรฐานแกะเนื้อ

ทะเบียนฟาร์มมาตรฐานแพะเนื้อ

ทะเบียนฟาร์มมาตรฐานโคเนื้อ

ทะเบียนฟาร์มมาตรฐานโคนม

ทะเบียนฟาร์มมาตรฐานไก่เนื้อ

ทะเบียนฟาร์มมาตรฐานไก่ไข่

ทะเบียนฟาร์มมาตรฐานไก่พันธุ์

ทะเบียนฟาร์มมาตรฐานนกเขาชวาเสียง

ทะเบียนฟาร์มมาตรฐานนกกระทา

ทะเบียนฟาร์มมาตรฐานฟาร์มผึ้ง

ทะเบียนฟาร์มมาตรฐานสถานที่ฟักไข่สัตว์ปีก

ทะเบียนฟาร์มมาตรฐานสุกร

สถิติการส่งออกด้านปศุสัตว์ ปี 2562

Export icon

ที่ตั้งสำนักงานฯ (สพส.)