ข้อมูลสถิติสัตว์ที่อนุญาตให้ฆ่าตามอาชญาบัตร.........(จำนวน 11 รายการ)

สถิติการส่งออกด้านปศุสัตว์ ปี 2562

Export icon

ที่ตั้งสำนักงานฯ (สพส.)