หมวด: คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัสดุ เขียนโดย Dao ฮิต: 464

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุ