หมวด: คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัสดุ เขียนโดย Dao ฮิต: 558

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุ