รายงานการตรวจและพิสูจน์โรคสัตว์

รายงานการตรวจและพิสูจน์โรคสัตว์(เขต)

สัตว์ปีก  สุกร  โค-กระบือ แพะ-แกะ
เมษายน 2563 เมษายน 2563 เมษายน 2563 เมษายน 2563
มีนาคม 2563 มีนาคม 2563 มีนาคม 2563 มีนาคม 2563
กุมภาพันธ์ 2563 กุมภาพันธ์ 2563 กุมภาพันธ์ 2563 กุมภาพันธ์ 2563
มกราคม 2563 มกราคม 2563 มกราคม 2563 มกราคม 2563
ธันวาคม 2562 ธันวาคม 2562 ธันวาคม 2562 ธันวาคม 2562
พฤศจิกายน 2562 พฤศจิกายน 2562 พฤศจิกายน 2562 พฤศจิกายน 2562
ตุลาคม 2562 ตุลาคม 2562 ตุลาคม 2562 ตุลาคม 2562

 

 

รายงานการตรวจและพิสูจน์โรคสัตว์ (จังหวัด)

สัตว์ปีก  สุกร  โค-กระบือ แพะ-แกะ
เมษายน 2563 เมษายน 2563 เมษายน 2563 เมษายน 2563
มีนาคม 2563 มีนาคม 2563 มีนาคม 2563 มีนาคม 2563
กุมภาพันธ์ 2563 กุมภาพันธ์ 2563 กุมภาพันธ์ 2563 กุมภาพันธ์ 2563
มกราคม 2563 มกราคม 2563 มกราคม 2563 มกราคม 2563
ธันวาคม 2562 ธันวาคม 2562 ธันวาคม 2562 ธันวาคม 2562
พฤศจิกายน 2562 พฤศจิกายน 2562 พฤศจิกายน 2562 พฤศจิกายน 2562
ตุลาคม 2562 ตุลาคม 2562 ตุลาคม 2562 ตุลาคม 2562 

 

 

สถิติการส่งออกด้านปศุสัตว์ ปี 2562

Export icon

ที่ตั้งสำนักงานฯ (สพส.)