ประกาศ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง

- แบบบันทึกการรับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์ V2 update sign 90417

- คำแนะนำการบันทึกแบบรับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์ V2  update sign 90417

- ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การแจ้งฆ่าสัตว์และการออกหลักฐานการรับแจ้งการฆ่าสัตว์ พ.ศ. 2562 pdf icon2

- ประกาศกรมปศุสัตว์ แบบรายงานการตรวจโรคสัตว์และพิสูตจน์โรคสัตว์ พ.ศ. 2562 pdf icon2

- ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การรับรองหลักสูตรการศึกษาอบรมด้านการตรวจโรคสัตว์และการตรวจเนื้อสัตว์ พ.ศ.2561 pdf icon2

- ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง รายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ และบุคคลซึ่งผ่านการศึกษาอบรมด้านการตรวจโรคสัตว์ และการตรวจเนื้อสัตว์ตามหลักสูตรที่กรมปศุสัตว์หรือสัตวแพทยสภาให้การรับรอง พ.ศ. 2561 (ฉบับที่ 2) pdf icon2

- ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง รายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ และบุคคลซึ่งผ่านการศึกษาอบรมด้านการตรวจโรคสัตว์ และการตรวจเนื้อสัตว์ตามหลักสูตรที่กรมปศุสัตว์หรือสัตวแพทยสภาให้การรับรอง พ.ศ.  2562 (ฉบับที่ 3) pdf icon2

- ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การกำหนดโรคหรือลักษณะของสัตว์ที่ไม่เหมาะสมที่จะใช้เนื้อสัตว์นั้นเป็นอาหาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 pdf icon2

- ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การกำหนดโรคหรือลักษณะของสัตว์ที่ไม่เหมาะสมที่จะใช้เนื้อสัตว์นั้นเป็นอาหาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 2) pdf icon2

- ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การตรวจโรคและการตรวจพิสูจน์โรคสัตว์ในสัตว์ที่ฆ่าในโรงฆ่าสัตว์หรือฆ่านอกโรงฆ่าสัตว์ และเนื้อสัตว์ของสัตว์ที่ตายโดยมิได้ถูกฆ่า เพื่อการรับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2560 pdf icon2

- ระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการรับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2562 pdf icon2

- ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง รายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพการสัตว์แพทย์ และบุคคลซึ่งผ่านการศึกษาอบรมณ์ด้านการตรวจโรคสัตว์ และการตรวจเนื้อสัตว์หลักสูตรที่กรมปศุสัตว์หรือสัตวแพทย์สภาให้การรับรอง พ.ศ. 2562 (ฉบับที่ 4) pdf icon2

-  ประกาศกรมปศุสัตว์ แบบรายงานการตรวจโรคและพิสูจน์โรคสัตว์ พ.ศ.2562 pdf icon2

- แบบรายงานการตรวจโรค ประเภทสุกร

- แบบรายงานการตรวจโรค ประเภทสัตว์ปีก

- แบบรายงานการตรวจโรค ประเภทสัตว์เคี้ยวเอื้อง

- วิธีกรอกและส่งข้อมูลรายงานการตรวจโรคและพิสูจน์โรคสัตว์

 

 

สถิติการส่งออกด้านปศุสัตว์ ปี 2562

Export icon

ที่ตั้งสำนักงานฯ (สพส.)