1234n56

 

 

A

B

Cu

D

 

กลุ่มโรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศ สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

กรมปศุสัตว์ ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

เบอร์โทร & แฟกซ์ 0-26534444 ต่อ 3141

e-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 bottom S

 

สถิติการส่งออกด้านปศุสัตว์ ปี 2562

Export icon

ที่ตั้งสำนักงานฯ (สพส.)