ขั้นตอนการส่งออกและกฎ ระเบียบของประเทศคู่ค้า (ประเทศสิงคโปร์)

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

     - สรุปสาระสำคัญการส่งออกผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ไปสิงคโปร์

     - การปรับโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐประเทศสิงคโปร์

     - ขั้นตอนการส่งออกไข่ไก่สดไปยังสิงคโปร์

    

 

 

Application

     - Information form for new heat-processed meat products intended to export Singapore

     - Application for export of DOC to Singapore (20190401)

     - Application for export of table eggs to Singapore (20190401)

     - Application for export of broilers to Singapore (20190401)

     - Application form_PreservedSaltedEgg (20190401)

     - Application form_ProcessingCanning (20190401)

     - Application form_ProcessingEgg (20190401)

     - Application form_Slaughterhouse (20190401)