ขั้นตอนการส่งออกและกฎ ระเบียบของประเทศคู่ค้า (ประเทศสิงคโปร์)

การปรับโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐประเทศสิงคโปร์

ขั้นตอนการส่งออกสินค้าปศุสัตว์ไปยังประเทศสิงคโปร์

ขั้นตอนการส่งออกไข่ไก่สดไปยังสิงคโปร์

ข้อกำหนดทางสัตวแพทย์ Vet Conditions for table egg import into Singapore

เอการสารแนบ AVA Thailand_070319

 

 

Application

     - Application DECLARATION FOR NEW PRODUCTS MANUFACTURED ON APPROVED PRODUCTION LINES FOR EXPORT TO SINGAPORE

     - Application for export of DOC to Singapore (20190401)

     - Application for export of table eggs to Singapore (20190401)

     - Application for export of broilers to Singapore (20190401)

     - Application form_PreservedSaltedEgg (20190401)

     - Application form_ProcessingCanning (20190401)

     - Application form_ProcessingEgg (20190401)

     - Application form_Slaughterhouse (20190401)

 

 

 

สถิติการส่งออกด้านปศุสัตว์ ปี 2562

Export icon

ที่ตั้งสำนักงานฯ (สพส.)