ขั้นตอนการส่งออกและกฎ ระเบียบของประเทศคู่ค้า (ประเทศซาอุดิอาระเบีย)

หมวด: ขั้นตอนการส่งออกและกฎ ระเบียบของประเทศคู่ค้า เขียนโดย Super User ฮิต: 1458

อาลาล (Halal)

- กฎข้อบังคับในการเชือดเพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติอิสลาม

- ระเบียบการส่งออกอุตสหกรรมอาหารฮาลาล