ขั้นตอนการส่งออกผลิตภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้ (ประเทศมาเลเซีย)

หมวด: ขั้นตอนการส่งออกและกฎ ระเบียบของประเทศคู่ค้า เขียนโดย Super User ฮิต: 637

อาลาล (Halal)

     - กฎข้อบังคับในการเชือดเพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติอิสลาม

     - ระเบียบการส่งออกอุตสหกรรมอาหารฮาลาล

 

Application

    - DVS Application for meat poultry milk egg and it products

    - DVS Application for non halal food and pork

    - JAKIM Application Abattoir

    - JAKIM Application further product