ขั้นตอนการส่งออกผลิตภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้ (สาธารณรัฐประชาชนจีน)

next    อาหารแช่เย็น แช่แข็ง (Frozen)

           - สัตว์ปีก (Poultry)

                    - ขั้นตอนการส่งออกผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ปีกและผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้ไก่ไปสาธารณรัฐประชาชนจีน

                    - APPLICATION FOR EXPORT OF MEAT TO P.R.CHINA

                    - National Food Safety Standards For Fresh (Frozen) Livestock, Poultry Products

                    - Hygienic specifications for slaughtering and processing of livestock and poultry

                    - รายชื่อขึ้นทะเบียน 2018

 

next  อาหารเก็บสภาวะอุณหภูมิปกติ (Non Frozen)

           - นม (Dairy)

                   - The process of exporting dairy products

                   - Good manufacturing practice for milk products

                   - Whey powder and whey protein powder

                   - Evaporated milk sweetened condensed milk and formulated condensed milk

                   - Fermented milk

                   - Cheese

                   - Milk powder

                   - Pasteurized milk

                   - Cream butter and anhydrous milk fat

                   - Sterilized milk

                   - Modified milk

                  - Processed cheese

                  - แบบฟอร์มสำหรับ sterilized milk, modified milk or other kind of sterilized milk

                  - แบบฟอร์มสำหรับนมเปรี้ยว

                 - คำแปลแบบฟอร์มสำหรับนมเปรี้ยว.docx

                 - รายชื่อขึ้นทะเบียน Thailand 2018

 

          - น้ำผึ้ง (Honey)

                 - ขั้นตอนการส่งออกน้ำผึ้งไปสาธารณรัฐประชาชนจีน

                 - ขั้นตอนการออกน้ำผึ้ง ( Health certrtificate)  นอกกลุ่ม EU

                 - National Food Safety Standard Honey China

 

        - รังนก (Bird nest)

                 - ขั้นตอนการส่งออกผลิตภัณฑ์รังนกไปสาธารณรัฐประชาชนจีน

                 - มาตรฐานสินค้าเกษตรรังนก

                 - แบบคำขอการส่งออกผลิตภัณฑ์รังนก

                 - พิธีสารว่าด้วยข้อกำหนดการตรวจสอบกักกันโรคและสุขอนามัยสำหรับการนำเข้าผลิตภัณฑ์รังนกจากไทยไปจีน

                 - รายชื่อขึ้นทะเบียน

 

         - ฮาลาล (Halal)

                 - ขั้นตอนการส่งออกอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล

 

 

 

 

           

 

สถิติการส่งออกด้านปศุสัตว์ ปี 2562

Export icon

ที่ตั้งสำนักงานฯ (สพส.)