ขั้นตอนการส่งออกผลิตภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้ (ประเทศ UAE)

หมวด: ขั้นตอนการส่งออกและกฎ ระเบียบของประเทศคู่ค้า เขียนโดย Super User ฮิต: 840

อาหารแช่เย็น แช่แข็ง (Frozen)

     -  สัตว์ปีก (Poultry)

     

 

อาลาล (Halal)

     - กฎข้อบังคับในการเชือดเพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติอิสลาม

     - ระเบียบการส่งออกอุตสหกรรมอาหารฮาลาล