ขั้นตอนการส่งออกและกฎ ระเบียบของประเทศคู้ค้า (ประเทศเกาหลีใต้)

ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกสินค้าปศุสัตว์

1 APQA Management rule of overseas livestock products establishment and quarantine facility update 28 Nov 2019

2 MFDS notice 2016-10_Method and Stadards for Onsite Inspection for Foreign Establishment

3 MFDS SPECIAL ACT ON IMPORTED FOOD SAFETY MANAGEMENT

4 Standards of the Maximu Residue Limits and Prohibited compounds in Livestock Products

 

ขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียนโรงงาน

1 ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนโรงฆ่าสัตว์ปีกและโรงแปรรูสัตว์ปีกเพื่อส่งออกไปสาธารณรัฐเกาหลี

2 APQA Checklist for Poultry Meat Establishment

3 MFDS for poultry Livestock Product Processing Establishment

4 MFDS for poultry Meat Packaging Establishment

5 MFDS for poultry Meat Storage Establishment

6 MFDS for poultry Slaughterhouse

7 MFDS FORM 16 Application of Registration of Foreign Establishment

8 Poultry Export Verification (EVP Checklist)