คู่มือ ประเมินความเสี่ยงสำหรับคอมพาร์ทเมนต์ pdf icon2

      - แบบประเมินความเสี่ยงคอมพาร์เมนต์ไก่พันธุ์ Excel 15

      - แบบประเมินความเสี่ยงคอมพาร์ทเมนต์สถานที่ฟักไข่ Excel 15

 

คู่มือ รับรองคอมพาร์ทเมนต์ pdf icon2

หลักเกณฑ์การจัดทำระบบคอมพาร์ทเมนต์ในอุตสาหกรรมสัตว์ปีกไทย  pdf icon2

คู่มือการขอรับและออกใบรับรองคอมพาร์ทเมนต์สำหรับโรงงานผลิตอาหารสัตว์ (สำหรับผู้ประกอบการ)  pdf icon2

คู่มือการขอรับและออกใบรับรองคอมพาร์ทเมนต์สำหรับโรงฆ่าสัตว์ปีก (สำหรับเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์)  pdf icon2

คู่มือการขอรับและออกใบรับรองคอมพาร์ทเมนต์สำหรับโรงฆ่าสัตว์ปีก (สำหรับผู้ประกอบการ) pdf icon2

 

 

 

 

สถิติการส่งออกด้านปศุสัตว์ ปี 2562

Export icon

ที่ตั้งสำนักงานฯ (สพส.)