คำสั่งแต่งตั้ง

คำสั่งกรมปศุสัตว์ เรื่อง แต่งตั้งคณะผู้ตรวจรับรอง การปฏิบัติทางสุขลักษณะที่ดีสาหรับศูนย์รวบรวมน้านมดิบ  pdf icon2

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับรองการปฏิบัติทางสุขลักษณะที่ดีสำหรับศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ  pdf icon2

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับรองการปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงฆ่าสัตว์  pdf icon2

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับรองการปฏิบัติที่ดีสำหรับศูนย์รวบรวมไข่  pdf icon2

คำสั่งแต่งตั้งคณะผู้ตรวจรับรองการปฏิบัติทางสุขลักษณะที่ดีสำหรับศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ  pdf icon2

คำสั่งแต่งตั้งคณะผู้ตรวจรับรองการปฏิบัติที่ดีสำหรับศูนย์รวบรวมไข่  pdf icon2

คำสั่งแต่งตั้งคณะผู้ตัดสินการรับรองการปฏิบัติที่ดีสำหรับศูนย์รวบรวมไข่  pdf icon2

คำสั่งแต่งตั้งผู้ตัดสินการรับรองการปฏิบัตทางสุขลักษณะที่ดีสำหรับศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ  pdf icon2

คำสั่งแต่งตั้งผู้รับรอง และผู้ตัดสินการรับรองการปฏิบัติที่ดีสำหรับศูนย์รวบรวมไข่ กรณีศูนย์รวบรวมไข่เพื่อการส่งออก  pdf icon2

คำสั่งแต่งตั้งผู้รับรอง และผู้ตัดสินการรับรองการปฏิบัติที่ดีสำหรับศูนย์รวบรวมไข่ กรณีศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบเพื่อการส่งออก  pdf icon2

คำสั่งแต่งตั้งผู้รับรองและผู้ตัดสินการรับรองกรณีโรงส่งออก  pdf icon2

 

 

สถิติการส่งออกด้านปศุสัตว์ ปี 2562

Export icon

ที่ตั้งสำนักงานฯ (สพส.)