รับรองโรงงานเพื่อการส่งออก

ที่ตั้งสำนักงานฯ (สพส.)