ปศุสัตว์เคลื่อนประชารัฐสร้างความยั่งยืนให้เกษตรกรอาชีพเลี้ยงสัตว์

หมวด: ข่าวปศุสัตว์ จากหนังสือพิมพ์ เขียนโดย Super User ฮิต: 1000

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต รองอธิบดีกรมปศุสัตว์เปิดเผยว่ากรมปศุสัตว์ได้ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายประชารัฐ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ คือ ปศุสัตว์อินทรีย์ ตามนโยบายของพลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในเรื่องการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ ซึ่งปัจจุบันสามารถตรวจรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ จำนวน 60 ราย โดยกรมปศุสัตว์ยังได้ร่วมมือกับเทสโก้ โลตัส จัด "โครงการประชารัฐร่วมใจ ไข่ออร์แกนิกปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ" เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตของเกษตรกร ในการเพิ่มคุณภาพผลผลิต "ไข่ไก่ออร์แกนิก ปลอดภัย" เพิ่มรายได้ด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางการเกษตร พร้อมกับให้ประชาชนได้บริโภคสินค้าที่มีคุณภาพมีความปลอดภัย พร้อมกับมีการเสริมสร้างกระบวนการ รวมกลุ่มให้เข้มแข็ง การเชื่อมโยงเครือข่าย การพัฒนาระบบการผลิต การแปรรูปและการตลาด รวมทั้งการวิจัยและพัฒนาสร้างองค์ความรู้นวัตกรรมถ่ายทอดสู่ชุมชนขยายฐานการผลิตและมีการพัฒนาศักยภาพการรับรองและมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์อินทรีย์ ให้เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและสากลไปพร้อมๆ กับการพัฒนาการผลิต โดยผลผลิตไข่ไก่ออร์แกนิก ปลอดภัย จะนำไปวางจำหน่ายที่เทสโก้ โลตัส

ส่วนการสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร ผู้เลี้ยงสัตว์ ตามแนวนโยบายประชารัฐกรมปศุสัตว์ได้ดำเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆ แก่เกษตรกรเพื่อนำไปสู่การเป็น Smart Farmer ด้านปศุสัตว์ คือ รู้จักการผลิตตามความต้องการของตลาด ซึ่งจุดดีของสินค้าปศุสัตว์ไม่มีล้นตลาด เหมือนเช่นสินค้าทางการเกษตร เช่น ข้าว ผลไม้ เพราะการเลี้ยงสัตว์สามารถทำได้ทุกที่ ใช้พื้นที่ไม่มาก และราคาสินค้าปศุสัตว์ไม่มีความผันแปร เช่น การส่งเสริมให้ความรู้การทำปศุสัตว์แก่เกษตรกรพื้นที่ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ที่ได้รับการจัดสรรที่ดิน จาก ส.ป.ก. ที่ได้ดำเนินการยึดคืนตามมาตรา 44 เนื้อที่ 1,263ไร่ พร้อมแนะนำการบริหารจัดการ การตลาด พัฒนาสู่การเกษตรแปลงใหญ่ทำปศุสัตว์

สำหรับพื้นที่ดังกล่าว ตามแผนที่ Agri Map ที่ดินไม่เหมาะสมกับการปลูกพืช จึงมีการ ส่งเสริมเกษตรกรเลี้ยงแพะแทน ในรูปแบบ "แพะแปลงใหญ่" เพื่อส่งออกต่างประเทศ เพราะปัจจุบันแพะเป็นที่ต้องการของตลาดอย่างมาก โดยที่ผ่านมากรมปศุสัตว์ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับประเทศเวียดนาม เพื่อซื้อขายแพะ เดือนละ 8,000 ตัว แต่เกษตรกรมีกำลังการผลิตเพียง 2,000 ตัว ฉะนั้น การส่งเสริมทำแพะแปลงใหญ่ จึงมีตลาดรองรับที่แน่นอน พร้อมส่งเสริมสร้างเครือข่ายร่วมกัน ทั้งด้านอาหารสัตว์ การควบคุมโรค

 

ขอขอบคุณแหล่งข่าว

 neawna